Cattery RomiNL

Garantie en plaatsingsvoorwaarde

Garantie


Garantie en plaatsingsvoorwaarden

De koper verzekerd de fokker dat hij/zij niet als tussenpersoon voor anderen handelt.

De koper is verplicht om goed voor het dier te zorgen, dat houdt o.a. in;

vrij gehuisvest, niet opgesloten in een kooi

gezonde, gevarieerde kattenvoeding (wij adviseren Royal Canin)

een goede hygiënische verzorging

indien nodig verantwoorde medische hulp (regelmatig ontwormen, ontvlooien, en inenten)

De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte (materiele) schade of kosten.

Om te voorkomen dat mensen een impulsaankoop doen; Indien de koper niet meer voor het dier kan of wil zorgen, heeft de fokker het recht om een vervangend huis te zoeken.

Koper is verplicht om het dier terug te brengen, zonder daarbij restitutie te verlangen van het aankoopbedrag.

Indien er aangetoond kan worden dat het dier mishandeld of slecht verzorgd wordt, heeft de fokker het recht om het dier terug te halen.

De koper zal het dier niet doorverkopen of herplaatsen zonder vooraf schriftelijke toestemming van de fokker.

De fokker verklaart dat het dier op de dag van aankoop, in goede gezondheid verkeerd.

Een verhuizing is een zeer stressvolle gebeurtenis voor een dier. Hierdoor neemt de weerstand tijdelijk af en krijgen allerlei ziektes sneller een kans !! Om deze kans te minimaliseren, adviseren wij rust en regelmaat.

Zodra de koper een ziektesymptoom vaststelt, zal hij de fokker gelijk informeren en een dierenarts raadplegen. De koper heeft in alle omstandigheden de vrijheid van keuze van dierenarts. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan de verkoper redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, verbind de verkoper zich ertoe om, naargelang de keuze van de koper;

1) ofwel de volledige aankoopprijs van het dier terug te betalen aan de koper, op voorwaarde dat deze het dier teruggeeft aan de verkoper.

2) ofwel de koper een vergoeding te geven overeenkomend met 50% van de aankoopprijs van het dier indien de koper beslist het dier te houden.

3) ofwel het dier te vervangen door een dier van hetzelfde ras, geslacht, leeftijd en waarde.

Koper kan alleen aanspraak maken op deze bepaling indien er;

a. een schriftelijke verklaring overlegd kan worden door een dierenarts, waaruit blijkt dat de dier(en) een of meer aangeboren afwijking(en) en/of zichtbaar of verborgen gebrek(en) heeft. Hierop zijn uitgezonderd afwijkingen welke horen bij het diersoort en/of ras dan wel terug te voeren zijn op het type kruising.

b. een schriftelijke verklaring overlegd kan worden door een dierenarts, waaruit blijkt dat de dier(en) reeds een ernstige ziekte had(den) bij aankoop. De verkopende partij kan een “seccond opinion” laten uitvoeren op kosten van ongelijk door een dierenarts van zijn keuze. Dierenartskosten, evenals de andere kosten van de behandeling en andere bijkomende kosten, zijn ten laste van de koper.

c. een aangeboren afwijking vastgesteld wordt door een dierenarts die niet (schriftelijk) vermeld is.

Indien het dier in aanraking komt met andere dieren kan de verkoper nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet erfelijke ziektes (o.a. virussen/schimmels/fip etc.)

Indien het dier binnen een jaar na aankoopdatum aan een erfelijke ziekte mocht komen te overlijden, verbind de verkoper zich ertoe om, naargelang de keuze van de koper ;

1) ofwel de volledige aankoopprijs van het dier terug te betalen aan de koper.

2) ofwel het dier te vervangen door een dier van hetzelfde ras, geslacht, leeftijd en waarde.

Koper kan alleen aanspraak maken op deze bepaling indien er;

– een schriftelijk rapport overlegd kan worden door de Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum. Waar blijkt uit de autopsie (k.k.) dat het dier inderdaad aan een erfelijke ziekte is overleden.

Indien bovenstaande procedure werd gerespecteerd, verbindt de verkoper zich er eveneens toe de diergeneeskundige en farmaceutische kosten ten gevolge van de ziekte, bewezen aan de hand van betalingsbewijzen, terug te betalen aan de koper tot een maximum van 30% van de aankoopprijs van het dier.

- Ontbinding van de overeenkomst:

- De koper betaald Reserveringskosten aan de verkoper, zonder recht op restitutie achteraf indien de koper afziet van de koop

– indien de wederpartij schade veroorzaakt door een onjuiste of ondeskundige (be)handeling.

– wanneer het geconstateerde gebrek veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.

– wanneer ziekte en/of sterfte het gevolg is van medische (be)handelingen, vaccinaties inbegrepen.

– De overeenkomst heeft geen betrekking op van buitenaf komend onheil.

– Elke vorm van aansprakelijkheid vervalt indien zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkopende partij wordt overgegaan tot euthanaseren van -- een/de dier(en).

– Deze overeenkomst heeft geen betrekking op het gedrag van het dier.

- De kopende partij verplicht zich er toe het dier goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de adviezen van de fokker te zullen opvolgen.

- Indien de kopende partij aantoonbaar op grove wijze tekort schiet in zijn/haar verplichtingen, kan dit voor de fokker een grond zijn tot ontbinding - - van de overeenkomst.